Vietnamese

Chúng tôi nói tiếng của quí vị  

Hội đồng thành phố Swan rất trọng vọng khách hàng và cố gắng lúc nào cũng cung cấp các dịch vụ ở tiêu chuẩn cao. Chúng tôi rất vui lòng khi có thể giúp cư dân không nói được tiếng Anh giao dịch với chúng tôi qua Sở

Thông Dịch (TIS) vì Cơ Quan này cung cấp các dịch vụ thông ngôn và dịch thuật   cho trên 120 ngôn ngử và thổ ngử. Quí vị chỉ cần gọi số 13 14 50 và yêu cầu họ gọi Hội đồng thành phố qua số (08) 9267 9267. Sở Thông Dịch (TIS) sẽ sắp xếp cuộc điện đàm ba người, qua đó nhân viên tiếp khách của Hội đồng thành phố sẽ tường trình cùng quí vị qua thông dịch viên tất cả tin tức về các chương trình cũng như dịch vụ của Hội đồng thành phố. Chỉ tốn một cú điện thoại mà thôi!